Aksjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Syriske flyktninger -fn-bilde

I forhold til fjoråret har det i 2015 vært en økning på 56 % av enslige mindreårige asylsøkere i følge statistikk fra januar til mai . Enslige mindreårige asylsøkere bor på mottak rundt om i landet og mange av dem venter på plassering i norske kommuner og i norske hjem, sier Landsmøtet i den flerkulturelle organisasjonen KIA samlet i Kristiansand i helgen. Landsmøtet ber om en egen aksjon mellom offentlig og frivillige for at de enslige mindreårige flyktningene skal få et sted å bo i Norge og for at de nye enslige flyktningbarna som kommer raskt skal finne seg familier i Norge. Staten må nå etablere en ordning som fungerer og øke støtten slik at kommunene i større grad tar ansvar på dette området. KIA vil bidra i en aksjon på dette området i samarbeid med lokale menigheter og organisasjoner over hele landet.

 

Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge under 18 år, som kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Meldinger som kommer tyder på at det i tillegg vil være en stor andel enslige mindreårige flyktninger som kommer i tiden fremover, KIA Landsmøte ber kommunene ta ansvar for denne svært sårbare gruppen. Særlig finner vi behandlingen av barn mellom 15 og 18 år kritikkverdig. Her mener vi det er satt opp et kunstig aldersskille som fører til at barn blir fratatt sine rettigheter. Barn mellom 15 og 18 er ikke under omsorg av barnevernet, men UDI, og vi ser at det er en alt for stor risiko for at barn forsvinner fra mottak. Disse barna er utsatt for å rekrutteres til kriminelle miljøer, eller regelrett menneskehandel. Det er mangel på en kompetent ivaretakelse av barn på flukt. Vi er svært kritisk til de psykologiske følgene av den midlertidige oppholdstillatelsen som gis til barn inntil fylte 18 år. KIA viser til at det er særlig utfordring rundt enslige mindreårige, både juridisk, og praktisk med henhold til bosettelse og oppfølging i kommunene.

 

Ifølge BUFDIR har ungdommene som bor på mottakene gjennomgående dårlig økonomi. De har nok med å betale for mat og klær og vanskeligheter med å betale for ekstraordinære utgifter som legebesøk eller medisiner . Den økonomiske situasjonen hindrer en god integrering til samfunnet. Dette mener KIA er uverdig og både det offentlige og frivillige må ta mer ansvar og KIA vil bidra lokalt med dette.

Utvikling av søknader fra enslige mindreårige
Utvikling av søknader fra enslige mindreårige