Norskkurs

Info om påmelding til Norskkurs høsten 2012 i Salem Nærmiljøsenter, i samarbeid med KIA Bjørgvin og Bergen Internasjonale Menighet.

Dette gjelder også for dere som er interesserte i internasjonal samtalegruppe.

1. august legges det ut ”Påmeldingsskjema for norskkurs høsten 2012” på Salem Nærmiljøsenter sin hjemmeside.

Mange har meldt interesse for kursene allerede. Det tas inn opp til 90 deltakere i alt, fordelt på tre klasser.

Salem Nærmiljøsenter (http://www.salem.no/sider/salem-naermiljoesenter/11/) i samarbeid med KIA Bjørgvin – Kristent Interkulturelt Arbeid (www.kianorge.no/bjorgvin) og Bergen Internasjonale Menighet (www.bergenchurch.no) arrangerer Norskkurs i Salem, Sigurds gate 6 i Bergen.

Info om norskkursene: http://www.salem.no/sider/salem-naermiljoesenter/norsktrening/15/

Fra onsdag 1. august tas det imot påmeldinger til Norskkurs 1, 2 og 3. For påmelding: Følg denne linken: http://www.salem.no/sider/salem-naermiljoesenter/norsktrening/15/. Her vil du finne et skjema for påmelding. Fyll ut dette og send inn.

Eller: Gå til vår hjemmeside www.salem.no – Nærmiljøsenter – Norsktrening.

Søkere blir kontaktet ca 1-2 uker før kursstart og får mer informasjon når at de har fått plass på et av kursene.

Kurs 1: Helt grunnleggende norsk.
Ny i Norge kapittel 1-5.                Kursavgift: Kr 300,-.

Kurs 2: Bygger på kurs 1.
Ny i Norge kapittel 6-18.               Kursavgift: Kr 400,-.

Kurs 3: Bygger på kurs 2.
Ny i Norge kapittel 19-27.             Kursavgift: Kr 400,-.

Kurstid:

Kurs 1:              Kl 17.30-19.30

Kurs 2 og 3:       Kl 17.00-20.00

Varighet:

Kurs 1:  5. september – 28. november 2012.        Kursdag: Onsdag.

Kurs 2:  30. august – 13. desember 2012.            Kursdag: Torsdag.

Kurs 3:  27. august – 10. desember 2012.            Kursdag: Mandag.

I tillegg til å betale kursavgift må deltakere ta med nyeste versjon av bøkene “Ny i Norge” Tekstbok og Arbeidsbok til kurset, hvis de har fått plass.

Det er helst påmelding via internett. Hvis dette ikke er mulig, ta kontakt på telefon 55 90 48 05 mellom kl. 10 og 15 mandag til fredag. Vi kan ikke ta inn deltakere som ikke kan lese og skrive fra før.

Vennlig hilsen

Jorunn-Marie Haugstad
Daglig leder, Salem Nærmiljøsenter
Sigurds gate 6, 5015 Bergen
Telefon: 55 90 48 05
salemnaer@nlm.no 
www.salem.no /Nærmiljøsenter

English:

Information about enrollment for Norwegian Courses fall 2012 at Salem Community Centre, in cooperation with KIA Bjørgvin og Bergen International Church.

This information concerns also registration for International Conversation group. J

Salem Nærmiljøsenter – Community Centre (http://www.salem.no/sider/salem-naermiljoesenter/11/   ) in cooperation with KIA in Bergen – Christian Intercultural Association (www.kianorge.no/bjorgvin ) and Bergen International Church (www.bergenchurch.no) organize Norwegian Courses in Salem, Sigurds gate 6.

Information about the Norwegian Courses: http://www.salem.no/sider/salem-naermiljoesenter/norsktrening/15/

From Wednesday 1st August there will be opportunity to sign up for Norwegian Course 1, 2 and 3. Registration form available in Norwegian and English.  For signing up: Go to this link: http://www.salem.no/sider/salem-naermiljoesenter/norsktrening/15/.  You will find a form for registration/signing up. Please fill in and send, either in Norwegian or English. Or: Go to our webside www.salem.no  – Nærmiljøsenter – Norsktrening.

Those who apply will be contacted by us 1-2 weeks before the course will start for more information when given a seat in one of the courses.

Course 1: Basic Norwegian
Ny i Norge chapter 1-5.          Tuition fee: Kr 300,-

Course 2: Based on course 1
Ny i Norge chapter 6-18         Tuition fee: Kr 400,-

Course 3: Based on course 2
Ny i Norge chapter 19-27        Tuition fee: Kr 400,-

Course time:
Course 1:                    17:30 – 19:30
Course 2 and 3:           17:00 – 20:00

Duration:
Course 1:  September 5th – 28th November 2012.         Wednesdays
Course 2:  August 30th – 13th December 2012.            Thursdays
Course 3:  August 27th – 10th December 2012.            Mondays

In addition to paying the course fee students need to bring the newest version of the books “Ny i Norge” Textbook and Arbeidsbok(Exercises) to the course, if having been admitted.

Signing up via internet is preferred. If that is not possible, calls may be made to tel. no. 55 90 48 05 between 10 and 15 hrs Monday – Friday.  We cannot take in students who cannot read and write from before.

Best regards,

Jorunn-Marie Haugstad
Leader, Salem Community Centre

Address: Sigurds gate 6, 5015 Bergen
Phone: 55 90 48 05
E-mail: salemnaer@nlm.no 
Webpage: www.salem.no -> Nærmiljøsenter

X