Du kan starte KIA-lag i din menighet og forsamling

Flyktningarbeidet i din menighet kan også være del av KIAs arbeid
Flyktningarbeidet i din menighet kan også være del av KIAs arbeid

Bli med på kristent integreringsarbeid ved å danne KIA lag i din menighet eller forsamling.

    • Vi får stadig flere innvandrere og flyktninger i Norge.
    • Hvordan skal vi følge dem opp i våre kristne forsamlinger og kirker?
    • KIA vil at de skal oppleve at folk bryr seg om dem, bidra til at de lærer seg norsk, at de blir kjent med norsk kultur og gjerne blir med i arbeidet i våre kristne forsamlinger. Mange menigheter bidrar i dag på området og endra flere vil gjerne bidra.
    • Kristent Interkulturelt arbeid (KIA) ble opprettet av bispedømmene og de større kristne organisasjonene for å være en pådriver for dette arbeidet. Nå bygger vi ut vårt arbeid.

KIA driver i dag et omfattende arbeid innenfor opplæring og formidling, samt å skape gode møteplasser på tvers av kultur og religionsforskjeller. Vi kjennetegnes ved at vi driver flerkulturelle kafeer, språkskoler, leksehjelp, arrangerer leirer og turer.

Vi driver barnehage ved vårt senter i Oslo. Vi arbeider aktivt med opplæring i norsk til voksne innvandrere og flyktninger og skaper mange ulike møtesteder som store og små flerkulturelle middager, gudstjenester, konserter, festivaler og fagseminarer m.m.

Vi er en frivillig organisasjon der arbeidet i stor grad drives av frivillige.

Hva KIA tilbyr et KIA-lag i menighet eller forsamling

– Å bli en del av et faglig kristent nettverk for integrering og innvandrer/flyktningarbeid.

-Delta på regionale møter og kurs og møte andre som arbeider med det samme.

-Opplæring når det gjelder metoder for godt integreringsarbeid, gode spilleregler for respekt, samarbeid og deling av nyttig kunnskap på området

-Få tilgang til erfaringer som vi har med å drive kafé, språktrening, turet, gudstjenester, kor etc

-Bistand til søknadsarbeid.  Søknader koordineres med regionskontoret, slik at vi ikke får søknader fra flere lokale Kia-avdelinger og Kia lag i menighet/forsamling som konkurrer med hverandre.

– Det kan være lettere å få med frivillige utenfra menigheten/forsamlingen og å kunne nå flere flyktninger og innvandrere når dere opptrer som KIA-lag.  Når flyktningene flytter vil de lettere finne et KIA-møtested dit de flytter.

Viktig for KIA lag i menighet og forsamling

– Det settes opp en samarbeidsavtale mellom KIA regionskontor og menigheten/forsamlingen som avklarer roller og ansvar og navnet på laget.  KIA får oppdatert kontaktinformasjon på kontaktpersoner.

-KIA forventer at det tas opp to offer i løpet av et år til KIAs arbeid i regionen eller at det betales en avtalt årlig kontingent.  Menigheten/Forsamlingen drar veksler på at det er et godt regionalt KIA-arbeid.

-KIA lag i  menighet og forsamling kan benyttes KIAs logo og informasjonsmateriell i sitt arbeid.

-KIA lag organiserer seg innen forsamling og  menigheten og  har en hovedkontakt bestemt av menigheten/forsamlingen.  KIA lag i  menighet og forsamlings økonomi er en del av menighetens/forsamlingens økonomi og er ikke underlagt økonomirapportering til KIA. Årlig i desember får KIAs regionskontor tilsend en oversikt over antall arrangement, antall frivillige og hvor mange som har deltatt.

-Når KIA-lag i menighet og forsamling søker ekstern støtte avklares dette med regionskontoret som bestemmer om søknaden kan fremmes for å unngå at søknader konkurrerer med andre søknader fra KIA.

Ta kontakt med KIA regionskontor for å få mer informasjon og for å komme i gang.

Finn nærmeste regionskontor her

www.kianorge.no

Eller  få informasjonen fra Kias landskontor,  KIA NORGE, Vaisenhusgate 5

4012 Stavanger  Tel. 48 31 41 00

e-post: post@kianorge.no

Lagre