Endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon

KIA mener:

«Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, vil gjøre kjent vår støtte under «Høring om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner»

Vi er kjent med innholdet i høringssvaret fra Frivillighet Norge som er sendt departementet. Vi støtter Frivillighet Norges innspill, og vil særlig understreke punktet om studieforbund og om Den norske kirke.

Frivillighet Norges høringssvar finnes her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-regelverk-ommerverdiavgiftskompensasjon-til-frivillige-organisasjoner/id2581626/?uid=d7c5c4db-202f-4d0c-9146d2957b6d5b08