Et Innspill til barnekovensjonens skyggerapport

KIA sine innspill

Forum for barnekonversjonen
Forum for barnekonversjonen

Hvert femte år må den norske regjeringen, samt alle stater som har ratifisert barnekonvensjonen, rapportere på gjennomføringen av barnekonvensjonen til FNs barnekomité.  I oktober 2016 skal den norske regjeringen levere den femte rapporten til FNs barnekomité, og FFB skal for fjerde gang levere en supplerende rapport til Statens rapport. Forum for barnekonvensjonen har som målsetting å bidra til utveksling av informasjon og erfaringer om arbeid med barn, samt å være en kilde til inspirasjon for videre utvikling av forståelsen av barns rettigheter. Med å samle flest mulig organisasjoner og institusjoner som jobber med barn og unge og som er opptatt av deres rettigheter, har Forumet blitt en god arena for å sikre oppfølging av barnekonvensjonen, samt å avdekke hullene i lovverket og forskjellene mellom papir og praksis. De ulike medlemsorganisasjonene har ulik kunnskap om barns situasjon og ved å dele disse kunnskaper er det mulig å oppdage brudd på barns rettigheter og å sette det på regjeringens agenda.

I KIA sine innspill har vi kommet med følgende anmerkninger som berører følgende artikler i Barnekonvensjonen:

Artikkel 3 Barnets beste

Artikkel 11 Ulovlig utføring og ikke- retur

Artikkel 22 Flyktningbarn

Artikkel 34 Vern mot seksuell utnytting

Artikkel 38 Væpnede konflikter

Artikkel 39 Rehabilitering og reintegrering

Kort oppsummert viser vi til brudd på barns rettigheter vi har erfart på fluktruta, våre brukere og ansattes erfaringer med enslige mindreårige asylsøkere, og våre generelle kommentarer basert på erfaring vedrørende rehabilitering og reintegrering.

KIA merker seg at barnets beste skal være grunnleggende for behandling i utlendingssaker, men som en organisasjon med flest nemndsmedlemmer i Utlendingsnemnda ser vi at dette ikke nødvendigvis er gjeldende praksis. Vi ser også i media at det grunnleggende hensynet til barnets beste ofte ikke er i like stor grad gjeldende for innvandrerbarn, spesielt enslige mindreårige eller barn av asylanter. Behandlingstiden er for lang, og det det er for lite aksept for å se traumatiserte foreldre inn i konteksten av barnets beste i forhold til utlendingsforvaltningen hva gjelder opphold på Trandum.

Det er et behov for en varig regel som har fokus på barnas situasjon, og ikke begrenser vår humanitet til kun å gjelde barn med foreldre som samarbeider om retur, eller som er friske nok til å samarbeide om retur.

Like sikkert som at barna har tapt, er at også politikerne har tapt.  Selv om det settes ordet «asyl» fremfor ordet barn, endrer det ikke faktumet at barn er barn.

At enslige mindreårige asylsøkere får midlertidig opphold frem til de fyller 18 år kan heller ikke ut fra vårt syn se ut til å samsvare med barnekonvensjonen sin intensjon eller komiteens anbefalinger til Norge.

Hva gjelder væpnede konflikt områder, er Norge det eneste landet som sender mindreårige asylanter tilbake til Afghanistan noe som er svært urovekkende.                                                              Vi vil også kaste lys på at vi har et statlig organ i Landinfo som tolker situasjonen innad i land ofte ved hjelp av sekundær informasjon. Dette er så skrevet i stein og gir grunnlag for forvaltningen av disse sakene i UNE, selv om vi kan se at organisasjoner som Stefanusalliansen og andre sitter på primær informasjon som benyttes i liten eller i ingen grad.

I sommer var flere av de ansatte i KIA på Lesbos på studietur og brukte tid i en flyktningeleir med enslige mindreårige gutter, og vi kan informere om at det er en svært liten brøkdel som ikke har blitt seksuelt misbrukt på sin ensomme flukt til Europa. De tar dårlig betalte jobber som dansere underveis, og i søken på penger blir de tvunget i svært vanskelige situasjoner. Unisont for de vi snakket med var at de kunne ikke forstå at foreldrene deres kunne ha sendt dem ut på en slik vei. Dette er gutter med kognitive åpninger, som i sin sårbarhet lett blir ofre for utenforskap, kriminalitet, eldre forsørgere, radikalisering og ekstremisme om vi ikke har et mottaksapparat som er vel informert og forberedt. Dette er gutter vi skal kunne ta imot og ha gode etiske og faglige opplegg for å ta vare på. KIA ser med bekymring på at det til stadighet lyses ut anbuds avtaler på 14 måneder til hjem for disse EMA guttene som ankommer Norge. Dette gir signaler om en regjeringen som ikke legger tilrette for et godt stabilt mottaksapparat, og som legger premisser som gir dårlige utviklings og trygghets forhold for guttene.

Hva gjelder barneekteskap vil vi fremme at det er viktig å forstå et fenomen for å bekjempe det, og vi må gjøre dette uten å fordømme de unge jentene. Vi må ikke som samfunn eller i offentlige debatter fra politikere påtvinge en skam der skammen ikke er tilstede, selv om vi samtidig må se at barneekteskap er det samme som tvangsekteskap i de aller fleste tilfeller. Disse barna er ikke mer modne enn våre egne barn på denne alderen, dette er aldersadekvate barn som har fulgt en relativ normal kognitiv utvikling. Vår utfordring ligger i hvordan ta imot et barn som kan ha gått inn i en kognitiv svikt, med en samtidig forvrengt men fortsatt reell trygghets relasjon med sin ektemann.

KIA mener at regjeringen ikke har tilegnet seg nok kompetanse nok til å forstå kulturen, religionen, opphavet og fenomenet for å rettmessig kunne bekjempe barneekteskap. Mange av jentene vil heller ikke begrepsfeste et slikt ekteskap som tvang, de vil se på det som en desperat respons i en ekstrem situasjon.

Å jobbe med barnekonvensjonen ser ut til å være et fortsatt brennaktuelt område også i tiden som kommer. Forum for Barnekonvensjonen ønskes lykke til i det videre arbeidet ved koordinering av skyggerapporten.