Integreringsmeldingen er svak for de svakeste

– Forverrer situasjonen for de svakeste

Skrevet den 18.05.16

Biskop Ingeborg Midttømme i Møre er kritisk til regjeringens integreringsmelding. – Stortingsmelding 30 er for endimensjonal på premieringstiltak for ressurssterke og selvhjulpne asylsøkere, men beskriver ikke i tilstrekkelig grad gode alternative integreringsløp for enslige mindreårige, traumatiserte, funksjonshemmede og flyktninger med svekket helse, sier biskopen.

biskop ingeborg midttømme nett.jpgHun peker på at regjeringens egen integreringsmelding trekker fram en fersk OECD-rapport som beskriver rammeverket for arbeid med flyktninger og gir eksempler på god praksis. Her vises det nettopp til at mange flyktninger er rammet av dårlig helse på grunn av krig og adskillelse og at det bør være ulike integreringsløp for ulike grupper. Blant disse gruppene er enslige mindreårige, foreldreløse, traumatiserte og funksjonshemmede.

 

– Meldingen svarer ikke på utfordringen fra OECD på flere viktige punkter. Tvert om. Der konsekvensene av lang adskillelse fra familien gir dårligere integrasjon, svarer meldingen med å skjerpe kravene til familiegjenforening.

 

– Meldingens beskrivelse av integreringsmottak, med økonomiske incentiver og bonusordninger knyttet til kvalifisering, kan danne grunnlaget for en kultur der mennesker premieres og integreres for hva de presterer – og ikke først og fremst integreres ut fra sitt egenverd i kraft av være medmennesker som har et beskyttelsesbehov.

 

– Dette kan forstås som et brudd med den grunnleggende
kristne tanke om at det er de hjelpeløse, de svakeste og mest
sårbare vi først og mest skal hjelpe, fremholder biskop Midttømme.

 

stortingsmelding 301.jpgHun er betenkt over en nokså ensidig positiv uttalelse fra kirken til integreringsmeldingen: – Riktignok sies det at kirken er opptatt av at en effektiv integrering av de ressurssterke ikke må gå på bekostning av de ressurssvake, men dette må utdypes og konkretiseres, mener hun.

 

– Når integreringskravene skjerpes kan dette mestres av de som i utgangspunktet har beholdt ressurser, men vil gi forverrede forutsetninger for de som fra før er svake og sårbare på grunn av konflikt, krig og flyktningetilværelsens påkjenninger.

 

– Hvilke forutsetninger har de mest krigsskadde og utsatte for vold og overgrep til å øke effektiviteten i læringen slik at de blir kvalifisert for gunstigere integreringsprosesser? Vet vi i det hele tatt hva vi gjør med menneskers liv, spør biskopen.

 

Det er positivt at det legges til rette for deltakelse i arbeidslivet gjennom tiltaket “Jobbsjansen”, men nå stenges i realiteten de svakeste ute. integreringsmeldingen legger opp til en vridning av dette tilbudet, slik at mottakere av økonomiske støtteordninger ikke inkluderes. Dermed svekkes deres mulighet for å innfri de skjerpede kravene til familiegjenforening.

 

Kontakt:  Biskop Ingeborg Midttømme, mobil 993 21 688