KIA er glad for vekt på tidlig innsats

Ansatte (bildet) ved KIas skole og barnehage i Oslo
Ansatte (bildet) ved KIAs skole og barnehage i Oslo

-Lanseringen av Integreringsmeldingen 11.mai har vært forbundet med stor spenning for oss i KIA. Det er viktig med en melding som samler oss som jobber på dette feltet, og som tar utgangspunkt i de faktiske tall og statistikker som er aktuelle i den flyktningsituasjonen vi står overfor, sier Maria Greenberg Bergheim avdelingselder i KIA skole og barnehage i Oslo.

Om meldingen se eget oppslag.

-Vi ser med glede på at det har blitt lagt vekt på tidlig innsats og at regjeringen ser ut til å ha hatt en bred kontaktflate både blant kommuner, frivillige organisasjoner, næringslivet og tos- og livssynssamfunn. Vi setter stor pris på at frivilligheten løftes frem som stor bidragsyter på integreringsfeltet og ser frem til at frivillighetskoordinatorer blir ansatt i mottakene der vi driver aktiviteter. Dette vil øke kvaliteten på aktivitetene og en koordinering utfra mottakets faktiske behov vil kunne øke livskvaliteten for beboerne på mottaket, understreker Maria G Bergheim.

Maria Greenberg Bergheim
Maria Greenberg Bergheim i KIA deltok på seminaret der integreringsmeldingen ble presentert.

-Vi er fornøyd med at det anerkjennes at deltagere i introduksjonsordningen kan, og bør, delta på norskopplæring mens de er i svangerskapspermisjon. Dette er etter vår erfaring også noe kvinnene svært gjerne ønsker selv. Samtidig anerkjenner dette vårt mangeårige arbeid med integreringsbarnehage der det gis mulighet for barnehageplass helt ned til 3 måneder i samarbeid med norskkurs for mor. Vi håper så klart at eksisterende tilbud vil bli engasjert i det videre arbeidet til regjeringen, og at det ikke kun vil bli snakk om nettbasert undervisning. Med nettbasert undervisning vil kvinnene miste det sosiale nettverket samtidig som muligheten for tidlig innsats gjennom samtaler om barneoppdragelse i Norge med andre i samme situasjon blir borte, her snakker Marie G Berheim med mange års erfaring som leder for språkskole og integreringsbarnehage i Oslo.

Enslige mindreårige asylsøkere er en svært sårbar gruppe med gode barn og unge som vi møter i KIA sammenheng. Det er godt at det legges til rette for at denne gruppen skal proriters i alle ledd i asylkjeden samtidig som det skal gjøres en betydelig større innsats i å rekruttere fosterforeldre til barna og ungdommene.

-Vi som organisasjon er skeptisk til ministerens lansering av Integreringsmottak slik det er presentert så langt. Dette minner mer om en lansering av Elite-mottak som kan være med på bygge opp under utenforskap på langsikt! Vi er derimot positive til tiltaket om det kan gjøres til egne spor på opprinnelig mottak. Vi ser på dette utspillet som et ønske om fremme en raskere norsk opplæring og raskere overgang til arbeid, men dette må igjen forutsette at deltagelse er frivillig og at det tas hensyn til familiesituasjon og helsetilstand. Vi må sammen bekjempe utenforskap og fremme de grunnleggende likeverdsprinsippene, sier hun til slutt.