1.     KIA Lokalavdeling

Det er om lag 25 lokale avdelinger i KIA, disse er viktige for lokalt kristent integreringsarbeid.  Vi trenger flere!

En lokalavdeling er en tverrkirkelig gruppe som arbeider for å oppfylle KIAs visjon i sitt område.  Lokalavdelingen tilknyttes normalt ikke en bestemt menighet eller forsamling slik et KIA lag i menighet eller forsamling gjør.

 

En Lokalavdeling i KIA består normalt av personer fra flere menigheter og forsamlinger og enkeltmedlemmer KIA har på stedet.  Det lages en samarbeidsavtale med menighetene/forsamlingen/organisasjonene blant annet om at det forventes et årlig offer til KIAs arbeid og om hvordan en kan samarbeide og utfylle hverandre i kristen integreringsarbeid.

Ofte er lokalavdelingene med på eller arrangerer åpne kafeer eller treffpunkt som møtested for asylsøkere, flyktninger og lokal befolkningen, turer, språkkurs, leirer.  De samarbeider ofte med kommunen, flyktningkontoret, asylmottak og andre organisasjoner i kommunen.

De finansieres vanligvis av gaver og støtte de får samt prosjekter som de er involvert i. Lokalavdelingen i KIA samarbeider med menigheter og forsamlinger i sitt område.  Lokalavdelingen styres av et lokalt styre eller ressursgruppe. KIA lokalavdeling kan søke om støtte til sitt arbeid fra kommunen, kommunale og private foretak og andre mulig kilder. Se under økonomi.

KIAs lokalavdelinger får tilbud om relevant veiledning og deltar på regionale møter.

KIAs regionkontor og hovedkontor trenger hele tiden å ha en hovedkontaktperson.  Videre har KIA behov for å få aktivitetsrapport fra arbeidet, hvor mange deltakere har dere, hvor mange frivillige er med, hvem samarbeider dere med og hva slags aktivitet har dere.

KIA Lokalavdeling følges opp etter behov av KIAs regionkontor når det gjelder søknadsarbeid, planlegging og større arrangement.

KIAs lokalavdeling har rett til å ha en utsending på KIAs landsmøte annen hvert år. Se vedtektene.

 

2.      KIA lag i menigheter og forsamlinger

 

Hva får du som et KIA-Lag?

– Å bli en del av et faglig kristent nettverk for integrering og innvandrer/flyktningarbeid.

-Delta på regionale møter og kurs og møte andre som arbeider med det samme.

-Opplæring når det gjelder metoder for godt integreringsarbeid, gode spilleregler for respekt, samarbeid og deling av nyttig kunnskap på området

-Få tilgang til erfaringer som vi har med å drive kafé, språktrening, turer, gudstjenester, kor etc.

-Bistand til søknadsarbeid.  Søknader koordineres og avgjøres av regionskontoret, slik at vi ikke får søknader fra flere lokale KIA avdelinger og KIA forsamlingslag som konkurrer med hverandre.

-Det kan være lettere å få økonomisk støtte, få med frivillige utenfra til KIA-Lag i menighet/forsamlingen og kunne nå flere flyktninger og innvandrere, når dere opptrer som KIA-Lag. Når flyktningene flytter vil de lettere finne et KIA møtested dit de flytter

Viktig for KIA lag i menighet og forsamling

– Det settes opp en samarbeidsavtale mellom KIA regionskontor og menigheten/forsamlingen som avklarer roller og ansvar og navnet på laget.  KIA får oppdatert kontaktinformasjon på kontaktpersoner.

-KIA forventer at det tas opp to offer i løpet av et år til KIAs arbeid i regionen eller at det betales en avtalt årlig kontingent.  Menigheten drar veksler på at det er et godt regionalt KIA-arbeid.

-KIA-Lag kan benyttes KIAs logo og informasjonsmateriell i sitt arbeid.

-KIA-Lag organiserer seg innen menigheten og  har en hovedkontakt bestemt av menigheten.  KIA lagets økonomi er en del av menighetens økonomi og er ikke underlagt økonomirapportering til KIA. Årlig i desember får KIAs regionskontor tilsend en oversikt over antall arrangement, antall frivillige og hvor mange som har deltatt.

-Når KIA-lag søker ekstern støtte avklares dette med regionskontoret som bestemmer om søknaden kan fremmes for å unngå at søknader konkurrerer med andre søknader fra KIA.

Ta kontakt med KIA regionkontor eller landskontor for mer informasjon.