Natassja Holvik

Regionmedarbeider
Phone
(+47) 45870315
Email
natassja.holvik@kianorge.no
 • Mandag
  13:00 - 16:00
 • Tirsdag
  13:00 - 16:00
 • Tosdag
  13:00 - 16:00
 • Fredag
  12:00 - 16:00