Lavere arbeidsledighet blant innvandrere i Norge enn snittet i EU

Sesonjustert arbeidsledighet i EU i september 2016
Sesonjustert arbeidsledighet i EU i september 2016

 

Lavere arbeidsledighet blant innvandrere i Norge enn snitt arbeidsledigheten  i EU

Den registrerte ledigheten for innvandrere gikk ned fra 7,5 prosent i august 2015 til 7,2 prosent ett år etter, i følge rapport fra  SSB. I resten av befolkningen lå den uendret på 2,3 prosent. Slår vi de to gruppene sammen, var registrert ledighet totalt 3,1 prosent. Flere innvandrere er kommet på arbeidsmarkedstiltak.

-I EU (EUs 28 medlemsland) var snitt arbeidsledigheten i august 2016 på 8,5%, dette viser at arbeidsledigheten for innvandrere i Norge er 1% lavere en snittet for alle arbeidsledige i EU, sier Reidar Andestad i KIA.  EU-28 var ledigheten 8,5% i september 2016, stabil i forhold til august 2016 og ned fra 9,2% i september 2015.  .  De nordiske landene kommer slik ut for september 2016.  Danmark 6,3%, Sverige 6,9% og Finland 8,6 %. -Det betyr at arbeidsledigheten i Sverige bare er 0,3 % under arbeidsledigheten vi finner blant innvandrere i Norge.  I Finnland er 1,4 % flere i snitt arbeidsledige en blant innvandrere i Norge, legger Andestad til.

-Interessant er det at norskfødte med innvandrerforeldre utgjør fortsatt en liten gruppe arbeidsledige. Den bestod i august i år av 1 194 registrerte helt ledige. I denne befolkningsgruppen er flertallet mellom 15 og 29 år, og blant dem var ledigheten på 4,3 prosent.  Disse tallene kan gi grunnlag for å mene at vi i Norge ser ut til å kunne lykkes med arbeid og utdanning for innvandrerungdom over tid, mener Reidar Andestad.

Nærmere 31 000 innvandrere var registrert helt ledige ved utgangen av august i år som er referansetidspunktet for 3. kvartal. Disse utgjorde 36,6 prosent av registrerte ledige totalt.

 

Det var nedgang i registrert ledighet i alle innvandrergrupper, men i noe varierende grad. Innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa hadde størst nedgang på 0,6 prosentpoeng. Også innvandrere fra Afrika og Asia hadde en viss reduksjon på henholdsvis 0,5 og 0,4 prosentpoeng. De øvrige gruppene hadde bare en marginal nedgang i ledigheten.

 

Økning i antall deltakere på arbeidsmarkedstiltak

På den annen side har det vært økning blant innvandrere som deltar på arbeidsmarkedstiltak. Fra august 2015 til august 2016 steg antall deltakere med 2 264. Dette tilsvarer en økning på 56,7 prosent i denne deltakergruppen. Også prosentandelen deltakere gikk opp. Ser vi på prosentandel helt ledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak blant innvandrere sammenlagt (det vil si bruttoledige i prosent av arbeidsstyrken), framkommer det en økning på 0,2 prosentpoeng det siste året. Også i resten av befolkningen var det en økning i antall deltakere på arbeidsmarkedstiltak på 58,6 prosent, og en svak økning i bruttoledigheten på 0,1 prosentpoeng.

Liten arbeidsledighet blant 2.generasjon innvandrerungdom i Norge.
Liten arbeidsledighet blant 2.generasjon innvandrerungdom i Norge.

Afrikanske innvandrere har fortsatt høyest ledighet

Selv om afrikanske innvandrere hadde en viss nedgang i den registrerte ledigheten, har denne gruppen likevel fortsatt høyest ledighet med 11,9 prosent. Dette må blant annet ses på bakgrunn av den store andelen flyktninger i denne gruppen. Innvandrere fra Latin-Amerika og EU-land i Øst-Europa hadde i august 2016 nest høyest ledighet, rundt 8 prosent i hver gruppe. Deretter kom innvandrere fra Asia med 7,8 prosent registrert helt ledige. De fra Øst-Europa utenom EU lå så vidt under innvandrersnittet med 7,0 prosent. Som vanlig lå de øvrige gruppene et godt stykke under snittet for innvandrere: Vest-Europa (4,2 prosent), Nord-Amerika og Oseania (3,8 prosent) og Norden (3,1 prosent).

I tabellen under ser vi at arbeidsledigheten synker for de som har bodd i Norge 7 år eller mer sammenlignet med de som har bodd 4-6 år.

3. kvartal 2016 3. kvartal 2016 3. kvartal 2016 3. kvartal 2016
I alt Bosatt under 4 år Bosatt 4-6 år Bosatt 7 år og mer
Prosent
Innvandrere i alt 4,8 4,1 6,5 4,5
Norden 2,4 2,6 3,2 2,1
Vest-Europa ellers 3 3,3 4,2 2,6
EU-land i Øst-Europa 6,1 5,9 6,7 5,8
Øst-Europa ellers 4,9 5,2 6,9 4,5
Nord-Amerika og Oseania 2,5 1,7 2,7 2,7
Asia2 4,6 2,7 6,8 4,7
Afrika 6 3,1 9 6,4
Sør-og Mellom-Amerika 5,5 5 7,8 5,2

 

Tall fra SSB og Eurostat

Lagre

Lagre