Lengre eller kortere saksbehandlingstid?

Både lengre og kortere saksbehandlingstid for asylsøkere.
I en informasjon fra Statistisk Sentralbyrå og videresendt av NTB står det i overskriften – Betydelig kortere saksbehandlingstid for asylsøkere.- Det høres ut som en viktig forbedring, men

Frode Forfang er direktør i UDI
Frode Forfang er direktør i UDI

gjelder bare på noen områder. Ser en på tallene som gjelder familieinnvandringssaker og de som søker om permanent opphold, så er saksbehandlingstiden dessverre vesentlig økt, sier Reidar Andestad i KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid.

Både Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) rapporter om betydelig raskere saksbehandlingstid enn tidligere. I 2013 var saksbehandlingstida for asylsøknader i Utlendingsdirektoratet (UDI) 72 prosent kortere enn i 2010. For utvisningssaker var behandlingstida en femtedel av det den var tre år tidligere. I Utlendingsnemnda (UNE) gikk saksbehandlingstida jevnt over ned i 2013. Redusert behandlingstid skyldes blant annet færre restanser.

Men i motsetning til asylsøknadene har UDIs saksbehandlingstid for permanent opphold økt 3,5 ganger siden 2008. Også saksbehandlingstiden for familieinnvandringssaker er blitt 35 prosent lengre enn i 2012.
Det totale antall behandlede saker for UDI lå i underkant av 96.000 i 2013. Dette er en nedgang på nær 5.300 saker fra 2012, og så vidt over tallet for 2010.
Tallene viser også at antall tvungne returer med politi har økt betydelig hvert år siden 2007. I 2013 var antallet på 6.000, mot 2.200 i 2007. I 2013 ble også 20 prosent flere hjemsendt enn året før.

Se saken hos SSB her