Menneskerettighetene kan ikke fravikes i asylsaker

Etter annen verdenskrig har det blitt etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene.

Da FN ble opprettet ble menneskerettigheter en av hovedoppgavene til organisasjonen og i 1946 begynte arbeidet med å lage en Verdenserklæring for menneskerettigheter. Innvandring- og integreringsministeren har uttalt at hun vil utvide bruken av lukkede mottak, og derfor mener hun at menneskerettighetene må vike.

– KIA mener at ministeren ved å tilsidesette disse både undergraver de rettigheter vi har kun i kraft av å mennesker, og underkjenner en del av historien. Grusomme overgrep mot sivilbefolkningen, Hitlers folkemord mot jøder og andre minoriteter gjorde at vi under andre verdenskrig skapte en enighet om at menneskerettigheter var et viktig internasjonalt tema. Dette kan ikke uten videre tilsidesettes, sier Maria Greenberg Bergheim, leder for politikk og samfunn i KIA.

Det å sette menneskerettighetene opp som en slags trussel for landets sikkerhet kan gjøre at det er lett å avfeie dette som et useriøst politisk utspill. Men igjen har vi domfellelser som viser at menneskerettigheter har vært tilsidesatt tidligere. I 2016 gikk Redd Barna, KIA og NOAS ut og kalte internatet Trandum for et fengsel. Også jussprofessor Mads Andenæs, ekspert på internasjonal rett og menneskerettigheter, uttalte at det var ingen tvil om at etter folkeretten og norsk lov er opphold på Trandum fengsling.
Den gang var det en familie fra Afghanistan med fire barn som satt internert på Trandum i 20 dager før utsendelse, som satte fokus på at Norge brøt med menneskerettighetene. Staten ble senere dømt for brudd på menneskerettighetene etter denne hendelsen. Borgarting lagmannsrett mente interneringen av familien var i strid med Menneskerettighetskonvensjonen, Grunnloven og Barnekonvensjonen.
– Dette reagerer vi kraftig på. Menneskerettighetene kan ikke fravikes i asylsaker, sier Maria Greenberg Bergheim og peker på dommen fra 2016. Samtidig må vi anerkjenne at retorikk som dette gjør noe med oss som samfunn som vi ikke bør tillate, sier hun videre.
KIA samkjører seg i disse tider med andre organisasjoner for et felles utspill. Fortsettelse følger.