Home / Aktuelt / Statsbudsjettet 2018: Svikter på nytt og bygger ned legitimiteten vår

Statsbudsjettet 2018: Svikter på nytt og bygger ned legitimiteten vår

– Regjeringen sier nå i realiteten at brobygging ikke lenger er et grunnleggende prinsipp for tilskuddet som gis til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet. Dette reagerer KIA sterkt på, sier leder for politikk og samfunn Maria Greenberg Bergheim.

KIA sitt tilskudd står for tredje året på rad på stedet hvil på så vidt over millionen mens Human Right Service nærmer seg 2 millioner i tilskudd. Slik KIA ser det bidrar HRS ikke i integreringsprosessen, for det er slik vi ser det aldri noen grunn til å oppfordre til fremmedfiendtlighet og hat av andre mennesker eller andre grupper. Å grupperes i samme tilskuddspost setter alle oss som hardt arbeider for økt integrering, dialog og som brobyggerorganisasjoner i et svært dårlig lys. Det bygger ned legitimiteten vår.

Statsbudsjettets sosiale profil

Stortinget har flere ganger pekt på behovet for økt sysselsetting og presenterer i dag et budsjett med en sosialprofil som statuerer at arbeid er nøkkelen. KIA har en lang tradisjon med språkopplæringsprogram for minoritetskvinner og tilbyr plasser til 140 kvinner fordelt utover tre store norske byer. Støtten KIA mottok over revidert nasjonal budsjett 2017 viser seg å ikke ha vært førende for det videre arbeidet regjeringen har gjort med statsbudsjettet, og setter denne sårbare gruppen igjen i en fortvilet situasjon.

– Regjeringen har så langt ikke fulgt opp vedtaket fra RNB 2017, og ingen tiltak er omtalt i statsbudsjettet for 2018 til videreføring eller etablering av ny finansiering av det unike tilbudet, sier Greenberg Bergheim.

Avvikling av skatteklasse 2

Dette forslaget kommer fra anbefalinger fra utredningen i rapporten til Barnefamilieutvalget fra mars i år, og i statsbudsjettet bekrefter regjeringen forslaget. De sier at skatteklasse 2 skal fjernes for å fremme integrering da de fleste ekteparene representert i denne ordningen er innvandrere. Men selv om mange relevante anbefalinger gjøres fra utvalget vil vi understreke at disse ikke er mye praksisnære. Fjerning av skatteklasse 2 vil først og fremst gjøre utsatte grupper mer sårbare. Tvangsinsentiv fungerer sjelden positivt i integreringssammenheng.

– Dette vil mest av alt ramme barna i lavinntektsfamilier, og mest av alt må vi tenke på samfunnskonsekvensene av at vi vil ha innvandrerbarn som vokser opp med mødre som

er blitt umyndiggjort på denne måten. Dette er grupper som er blitt sviktet av regjeringen over flere år, sier Greenberg Bergheim videre.

Dårligere forutsetninger for frivillige organisasjoner

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 1,35 mrd. kroner til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Det betyr at bevilgningen er justert for forventet lønns- og prisvekst. Dermed får organisasjonene en skuffende lavere andel av momsutgiftene kompensert for fjerde år på rad.

Kuttes i tilskuddet til K-STUD Også tilskuddet til alle landets studieforbund er foreslått kuttet kraftig. Kuttet på 22 millioner vil blant annet ramme K-STUD (Kristelig studieforbund). K-STUD er KIA sitt studieforbund. De er et offentlig godkjent studieforbund som fremmer og styrker livslang læring i medlemsorganisasjonenes menigheter, organisasjoner og institusjoner.

-Dette svekker den finansielle situasjonen til organisasjonen ytterligere, sier Greenberg Bergheim.

Stoler på forhandlingene

Siden regjeringen ikke har flertall på Stortinget ligger det nå an til forhandlinger med opposisjonspartiene.

– Vi vil selvfølgelig gå i dialog med regjeringspartiene med nettopp disse utfordringene på blokka. Vi må sette vår lit til at Venstre og Krf vil sette pris på vår praksisvirkelighet og rette opp regjeringens manglende prioritering av integrering og frivillighet under forhandlingene, sier til slutt Greenberg Bergheim.

Lagre

Check Also

KIA Velferd er sikret videre støtte i 2018

  -Da er det bare å takke KrF Kristelig Folkeparti for at de fikk løftet …

Omsider en endring for enslige mindreårige asylsøkere

Stortinget vedtok 14.november etter forslag fra AP en bedring for noen av de enslige asylsøkerbarna …