Status for integrering i din kommune

Introduksjonsprogrammet er en obligatorisk ordning som kommunene skal tilby nyankomne flyktninger. Ordningen skal få flere raskt ut i arbeid og utdanning. Den nasjonale målsettingen er at 70 prosent skal være i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram.  -Når resultatet er 58 % så viser det at kommunene generelt har en stor jobb å gjøre for å fremme bedre oppfølging av flyktninger over i jobb eller utdannelse, sier Reidar Andestad i KIA.

KIA med populær aktivitet for asylsøkere i Hå, Ingvald Ekeland til høyre,
KIA med populær aktivitet for asylsøkere i Hå, Ingvald Ekeland til høyre,.

Andelen som er i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram har gått ned 4 prosentpoeng sammenlignet med tidligere målinger.

Mulige årsaker til nedgangen er at fra og med 2015 ble data om sysselsatte delvis basert på et nytt datagrunnlag. Dette gjør at det blir vanskelig å sammenlikne resultater med tidligere tall for personer i arbeid.

Hovedfunn fra statistikken

Som tidligere år varierer resultater etter kjønn, alder og kommune. Dette er status for de som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2014 (per november 2015):

  • De yngste deltakerne går i større grad over i arbeid eller utdanning enn de eldste; Dette gjaldt 76 prosent av de mellom 20 og 24 år.
  • 66 prosent av mennene og 49 prosent av kvinnene var i arbeid eller utdanning. Forskjellen er desidert størst blant unge voksne mellom 25 og 39 år, med en differanse på om lag 20 prosentpoeng. En mulig årsak er at mange av deltakerne i introduksjonsordningen er i en periode av livet der de får barn eller er hjemmeværende med små barn.
  • 272 kommuner hadde deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 2014. Av disse, hadde 167 kommuner færre enn ti deltakere som avsluttet. I Oslo var 52 prosent i arbeid eller utdanning i 2015. Tilsvarende tall for Bergen og Trondheim er 60 prosent og 64 prosent.

Tips og anbefalinger

Introduksjonsloven gir kommunene et stort spillerom til organisering og utforming av introduksjonsprogrammet. Programmet skal være tilpasset den enkelte deltaker, men det er noen generelle anbefalinger til kommunene for å oppnå bedre resultater.

Finn tall for din kommune!

I IMDis statistikkbank finner du tall for din kommune, også for deltakere som avslutet tidligere år.