Stortinget må ta ansvar og endre flyktningpolitikken

Stortinget inne aapningen_2015

Likegyldighet dreper, derfor må vi rope høyere enn noen gang, vi bryr oss, vi vil hjelpe!

Nå må Stortinget gjøre det regjeringen ikke har gjort, de må lytte til erfarne organisasjoner på integreringsfeltet deriblant KIA og vise solidaritet med mennesker på flukt! Rundt 90 høringsinstanser mener at forslagene kan være i strid med Norges internasjonale forpliktelser.

KIA ser med stor bekymring på forslagene til innstramning, både med tanke på de som nå og i fremtiden ikke vil få beskyttelse, men også for de som får bli i Norge, men uten sin familie og med en usikker fremtid!

Det er umenneskelig å straffe de familiene som splittes av krig ved å nekte dem å få være sammen. Å ufrivillig vente i flere år for å få være sammen med sin familie vil uansett situasjon være svært belastende, og i enda større grad for de som er preget av frykt og uro fra en farefull flukt. De som oppfyller kravene for beskyttelse må også kunne få sine aller nærmeste i sikkerhet. Det strenge regelverket som allerede finnes i dag gjør at mange kjemper i årevis for å kunne leve i fred med familien sin, noe de fleste tar som en selvfølge. Sannheten er at prosessen for å få familiegjenforening er en enorm påkjenning også etter dagens regelverk. De foreslåtte innstramningene vil dessuten i praksis gjøre det helt umulig med familiegjenforening for mange, for andre vil det ta så lang tid at det omfatter hele barndommen til barna. Det er videre bekymringsfullt at regjeringen vil godta å splitte søsken dersom en fyller 18 år og ikke får opphold selv om yngre søsken får bli, hensynet til barnas beste blir ikke ivaretatt.

Det er skammelig at enslige mindreårige asylsøkere som kun gis midlertidig opphold, vil risikere utsendelse til krigsherjede områder ved fylte 18 år, hvilke motivasjon har en da for integrering? Å opprette retursentre som alternativ til foresatte i hjemlandet er problematisk og en fraskrivelse av ansvar.

Det er kynisk å øke botidskravet for å få permanent opphold fra tre til fem år noe som innebærer at barn som hovedregel ikke vil ha rett til fortsatt opphold dersom grunnlaget for den midlertidige tillatelsen opphører før det har gått fem år. Dette skaper en så usikker fremtid at det er grunn til bekymring for hva belastningen kan gjøre med den psykiske helsen.

Å leve i angst og uro er et særdeles dårlig utgangspunkt for integrering. At integreringsministeren kaller det urealistisk og latterliggjør asylbarn som drømmer om gode jobber i fremtiden og uttrykker bekymring for at de i stede vil bli kriminelle, og dessuten argumenterer for at det ikke kommer noe godt ut av å bare synes synd på folk, og ikke minst at hun mener at flyktninger bare vil nyte uten å yte er ikke bare negativt for integreringen- det er ikke Norge verdig!

Maria Greenberg Bergheim

Seksjonsleder i KIA Norge

Maria Bergheim
Maria Bergheim