Syriske flyktninger globalt og i Norge

Syriske flyktninger
Hvor finner vi de syriske flyktningene – NRC-illustrasjon Se mer her

Fra september har over halvparten av asylsøkerne til Norge vært fra Syria

Til Norge kom det 13246 asylsøkere første ni måneder i år, 500 per måned fra januar til april. Dette økte til 1 200 per måned fra mai til juli, fordoblet til 2 400 i august, og ytterligere fordoblet (4 900) i september (UDI 2015). Samtidig som antallet asylsøkere er økt, har også fordelingen på land forandret seg mye. I årets fem første måneder kom 13 prosent av asylsøkerne fra Syria, i september var andelen passert 50, og holdt seg der også første halvdel av oktober. I september var andelen fra Irak vel 10 prosent, i årets åtte første måneder var det bare et par prosent. Antallet som er kommet fra Afghanistan i 2015 er nå nesten på høyde med Eritrea, om lag 15 prosent av alle. Disse tre landene er opphav til mer enn to tredeler av asylsøkerne til Norge. Relativt (og absolutt) færre enn tidligere kommer fra Somalia, og sammenliknet med resten av Europa er det heller ikke særlig mange asylsøkere fra landene i tidligere Jugoslavia eller fra Albania som nå kommer til Norge. Fra afrikanske land utenom Eritrea, Etiopia og Somalia får vi fortsatt svært få asylsøkere.

Av Tysklands 262 000 asylsøkere i årets ni første måneder, var 25 prosent fra Syria. Bare 5 prosent kom fra Afghanistan eller Irak, og 3 prosent fra Eritrea. Fra tidligere Jugoslavia og Albania kom mer enn 100 000 personer (40 prosent), de fleste av dem vil trolig bli returnert raskest mulig (MPI 2015). Fordelingen av Sveriges 68 000 asylsøkere likner mer på den norske enn på den tyske fordelingen, men konsentrasjonen om noen få land er mindre i Sverige. Andelen fra Syria har vært om lag 40 prosent hele året, så følger Afghanistan, Eritrea og Irak. Disse fire har til sammen to tredeler av asylsøkerne til Sverige (UNHCR 2015).

Det har vært sagt at mange av dem som krysser Middelhavet, er fra land i Afrika sør for Sahara, og de som kommer herfra som oftest ikke vil har grunnlag for å få asyl. Det gis asyl til mange fra Afrikas horn, utover dette er det noen få tusen asylsøkere fra Nigeria i Tyskland, og det er ikke mange fra Afrika sør for Sahara som søker asyl i Sverige eller Norge (UNHCR 2015).

3,6 prosent av Norges folketall er flyktninger

I Norge bor det ved inngangen til 2015 188 000 flyktninger. 138 000 har selv fått status som flyktning, 35 000 (25 prosent av antallet flyktninger) har kommet gjennom familiegjenforening med en flyktning og 15 000 ved familieetablering med en flyktning. De 188 000 flyktningene kommer fra hele 169 forskjellige land (figur 1), flest fra Somalia, Irak og Iran (se figur 6). Av de 138 000 som selv har fått opphold som flyktning, er vel 90 000 asylsøkere som har fått positivt vedtak på sin søknad, 28 000 er overføringsflyktninger, og knapt 20 000 kalles bare «Annet» eller «Uspesifisert» (SSB 2015a). Mange av de 20 000 er personer fra Bosnia-Hercegovina som ble gitt kollektiv beskyttelse tidlig på 1990-tallet. Flyktningene utgjør en betydelig andel, 28 prosent, av innvandrerne i Norge, og de utgjør 3,6 prosent av landets folketall (tabell 1).

Denne teksten er hentet fra SSB, les hele saken om Flyktninger i Norge hos SSB