Teamledelse i KIA

Mette Marie Bommen Hebnes
Runar Fiskestrand
Maria Greenberg Bergheim
Kåre Skartland 

KIA ønsker en flat struktur med kort vei til lederskap.  Gjennom å ha et lederteam bestående av folk i andre oppgaver i KIA, ønsker vi å minske avstanden til ledelsen. Hver av lederne setter av ca 20-30% av tiden til ledelse. Resten av tiden går til de arbeidsoppgavene som ellers er pålagt den enkelte.

Lederteamet består av:

 • Rune Fiskerstrand, nasjonal leder, diakoni og integrasjon, 40%. Resterende 60%: Regionleder KIA Øst
 • Maria Greenberg Bergheim, nasjonal leder politikk og samfunn, 50%. Resterende 50% seksjonsleder for KIA Norskkurs og Barnehage med ansvar for oppbygging av nytt norskkurs
 • Kåre Skartland, administrativ leder, 100%
 • Mette Marie Hebnes, strategisk leder, 20%

Arbeids- og ansvarsfordeling

I hovedtrekk kan nevnes:

Kåre: Administrasjon, drift av hovedkontor, økonomi, rutiner. Signaturfullmakt på egne av KIA. Personalansvar for hovedkontoret.

Rune: Diakoni og integrasjon, regionsarbeid, oppfølging av medlemsorganisasjoner, hovedansvar KIA TRO. Personalansvar for regionledere, lede regionledersamlingene/utvidet ledergruppe.

Maria: Politikk og samfunn. Arbeid mot politikere på nasjonalt og regionalt nivå, arbeid rettet mot faste, frie inntekter. Hovedansvar KIA Samfunn.

Mette: Strategisk arbeid. Lede lederteam møter, saksforberedelser og referater fra Landsstyremøter, forberedelser av handlingsprogram og handlingsplan til LM.

 

Dobbeltstemme

Siden lederteamet består av fire personer og kan deles på midten, får Mette dobbelt stemme dersom lederteamet er delt i syn i små og mellomstore saker. I saker av avgjørende betydning fremmes disse for Landsstyret til behandling.

Økonomi

Følgende endringer er gjort personalmessig for å få et operativt lederteam:

 • Mette Marie Hebnes, midlertidig ansatt i 20% stilling
 • Rune Fiskerstrand, midlertidig stillingsøking fra 80% til 100%
 • Victor Calvert, midlertidig stillingsøkning fra 60%-80% for å avlaste Rune i Region Øst
 • Ann Helen Madla, midlertidig stillingsøkning fra 50%-100% fram til nyttår dekket av sykepenger. Avlaster Kåre med økonomi og administrasjon på Hovedkontoret.

Økonomisk betyr dette at 60% nye stillingsressurser er tilført KIA etter at tidligere generalsekretær gikk av fra sin 100% stilling. Lønnsmessig sparer vi nærmere 50% av utgiftene vi tidligere hadde til generalsekretær.

Lederteamets hovedoppgaver per dags dato

 1. Skape ro og optimisme i KIA
  1. God personalforvaltning med mulighet for faglig vekst
  2. Gjennomgang av alle stillingsinstrukser
  3. Forbedre informasjonsflyt, åpne prosesser
  4. Tydeliggjøre mål og strategier
 2. Legge til rette for en bærekraftig økonomi
  1. Legge til rette for systematisk fundingarbeid
  2. Bedre oppfølging av rutiner for prosjektarbeid
  3. Større synlighet og bedre kommunikasjon utad
 3. Lage rutiner for oppbygging av KIA lag
 4. Oppbygging av nytt norskkurs
 5. Forberede Landsmøtet

 

Struktur i KIA

Vi ser for KIA som en girkasse, der første gir har ansvaret for at vi beveger oss, så kommer region og fagledere, koordinerende stillinger og medarbeidere. Frivilligheten på siste trinn gjør det mulig for KIA å utøve et bredt og stort integreringsarbeid.

Lederskapet skal både stake ut vei og være en støtte for arbeidet i regioner og lokallag.

Dette kan konkretiseres slik:

Girkassa i KIA:

 1. gir: Lederteam
 2. gir: Regionledere og fagledere
 3. gir: Integreringskoordinatorer og rådgivere
 4. gir: Medarbeidere
 5. gir: Frivillige medarbeidere

Hovedkontoret/servicetorg

Utvidet lederteam består av lederteam, regionledere og fagledere. Fagledere kalles inn til møter der deres fagfelt berøres.

 

 

 

 

Landsstyret har gjort følgende vedtak: Landsstyret ser positivt på teamledermodellen som ble presentert og vil fremme modellen for Landsmøtet og be om at ordningen utvides til 30. juni 2018 før det evalueres. Landsstyret ber om at lederteammodellen gjøres kjent også utad, med en tydelig ansvarsfordeling og med bakgrunnen for at modellen lanseres.

 

Mette Marie Hebnes er lederteamets leder, Rune Fiskerstrand velges som nestleder. AU (ved Bekkevold og Haavet) vedtar stillingsinstruksene etter en finjustering av disse.

 

Tillitsvalgt skal ha faste møtepunkter 3-4 ganger i året med lederteamet.

Ansattes representant må velges for neste landsmøteperiode.

 

LS ønsker lederteamet lykke til og er galde for at KIAs ansatte i medarbeidersamlingen gav positive tilbakemeldinger på modellen