Trond Giske – Ap ville gi 10 mill ekstra til språktrening

AP ville øke støtten til språkopplæring og integrering
AP ville øke støtten til språkopplæring og integrering

– Vi vet at studieforbundene kan være raskere til å snu seg rundt enn offentlige utdanningstilbud, sier Trond Giske. K-stud opplever økning i kurs relatert til integrering.

Trond Giske (AP), som er leder av Kirke- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, var til stede på årsmøtet til K-stud (Kristelig studieforbund) i forrige uke og kom med en hilsen. Han fremhever viktigheten av å benytte seg av studieforbundenes kompetanse og tilstedeværelse i integreringsarbeidet, skriver avisen Idag.no.

– Da vi så hvor mange flyktninger som kom til Norge i fjor og de store kompetanse- og integreringsutfordringene det ville føre med seg foreslo Arbeiderpartiet i Stortinget at studieforbundene var en av de ressursene vi burde ta i bruk for å lykkes med god integrering, forteller han.<

Stortingsrepresentanten innrømmer at organisasjoner og frivillige ofte kan komme raskere i gang med tiltak enn det offentlige.

– Vi vet at studieforbundene av og til kan være raskere til å snu seg rundt enn offentlige etater og offentlige utdanningstilbud, sier han. – Vi kan få til integrering, samfunnsbygging, kulturell og religiøs forståelse hvis vi tar i bruk alle dem som er villige til å gjøre en jobb, frivillig eller lønnet, gjennom studieforbund og de offentlige tilbudene.

Økning i integreringsrelaterte kurs
Innenfor kurs K-stud støtter har norskkurs for flyktninger og innvandrere økt svært mye de siste årene. Fra 2014 til 2015 registrerte K-stud 21,5 prosent flere norskkurs, ifølge årsmeldingen for 2015.

– Det er flott å se at det er integrering, språk og den typen kurs vi har mest økning på. Det har vært et mål i styret å sette fokus på at vi skal være til stede der. Vi ønsker at K-stud og våre medlemsorganisasjoner skal være viktige bidragsytere i integreringsarbeidet, sier styreleder i K-stud Harald Skarsaune som sitter som representant for Kirkelig undervisningsforbund.

Mer enn bare norskopplæring
En av de ti organisasjonene som bruker K-stud mest aktivt er Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA). De opplevde i vår at byråden i Oslo først ville kutte støtten til deres norskopplæring- og barnehagetilbud for kvinner før hun ombestemte seg og lovet videre støtte.
KIA argumenterte da for at tilbudet deres handlet om mer enn bare norskopplæring.
– Kontrakten mellom KIA som frivillig organisasjon og Utdanningsetaten utløser ikke bare arbeidsplasser – men også arbeidstrening/praksisplasser, gratis fritidstilbud for barn og unge, flerspråklig leksehjelp, kvinnetrening og familieforebyggende arbeid, helseskole og hytteturer, skrev KIAs avdelingsleder Maria Greenberg Bergheim i et opprop før byråden ombestemte seg.

– Det viktigste kulturgrunnlaget
Giske mener at de kristne organisasjonene har en viktig rolle. – K-stud sine organisasjoner representerer jo det viktigste felles kulturgrunnlaget som Norge har hatt i tusen år, nemlig den kristne tradisjonen, sier han.
Giske legger vekt på det å kjenne til den kristne kulturarven i en verden som blir mer og mer multikulturell og flerreligiøs.
– I en slik fremtid er det kanskje viktigere enn noen sinne å kjenne sin egen identitet, kultur, tradisjon og tilhørighet. Man blir tryggere i møte med andre hvis man selv har tryggheten, kjennskapen og troen på at det man selv står for er verdifullt og viktig, sier han.

– Dere er kulturbærere. Det kulturelle i ulike utrykk og den tradisjonelle historien vår, litteraturen og kunnskapen går hånd i hånd i studieforbundene.

Fikk ikke flertall
Giske fremhevet at god integrering krever mer enn bare offentlige tiltak. – Det offentlige apparatet kan kun sørge for god integrering og inkludering en viss grad på veien fordi det handler jo om å bli en del av sivilsamfunnet. Jeg tror det er mye dyrere å mislykkes med integreringsarbeidet enn å bruke noen kroner på at det store sivilsamfunnet kan legge til rette for godt integreringsarbeid., sier han.

Han forteller at Arbeiderpartiet foreslo 10 millioner ekstra til tiltak som språktrening og integreringsformål men fikk ikke flertall for det. – Vi kommer til å fortsette å jobbe for at studieforbundene får mer armslag i å bidra til god inkludering. Dessverre er disse mulighetene foreløpig altfor lite utnyttet, sier han.

Ønsker ikke målstyring
I forslaget til statsbudsjett for 2016 foreslo regjeringen at 10 prosent av opplæringstilskuddet til studieforbund skulle øremerkes kurs som bidrar til inkludering og hindrer utenforskap. Dette er noe hverken K-stud eller paraplyorganisasjonen Voksenopplæringsforbundet (VOFO) ønsker.

– Regjeringen vil gjerne styre noen av disse pengene, og det kan man forstå utfra de utfordringene Norge står overfor, men jeg tror tapet er mye større enn gevinsten om en skulle gå inn på den veien, sier generalsekretær i VOFO, Gro Holstad.

I behandlingen i Stortinget ble forslaget om målstyring stoppet. – Vi gikk sammen med flertallet i Stortinget imot en økt detaljstyring av tilskuddet. Frivilligheten må være både fri og villig og det er viktig at friheten ivaretas, sier Trond Giske.

– Jeg tror denne fleksibiliteten og muligheten til å styre sin egen aktivitet er drivkraften til at mange engasjerer seg. Den frivillige sektoren drives i stor grad på idealisme og entusiasme og da er det viktig at man får utvikle tilbudene på egne premisser.

– Ingen friske midler
VOFO arbeider aktivt opp mot politikere for å opprettholde og øke tilskudd til studieforbundene.

– I integreringsmeldingen er språkopplæring et av elementene i styrking av basiskompetanse i frivilligheten. Dette er en anerkjennelse av studieforbundenes bidrag innenfor dette området, sier Holstad. Generalsekretæren i VOFO etterlyser imidlertid mer konkrete tiltak. – Det sies mye pent om det som skjer i regi av studieforbundenes organisasjoner men det gis ikke noen tiltak og ingen friske midler. Det er en utfordring. Mye bra skjer, men å jobbe med integrering krever ekstra ressurser, sier hun. KPK

Denne saken er utdrag av oppslag i idag.no, les hele saken der.