Utfordrer menneskeretter for å stramme inn på asylpolitikken

Stortinget må ta ansvar og stoppe regjeringens innstrammingstiltak i flyktningepolitikken

Etter Stortingets behandling av St.meld 30 – Integreringsmeldingen – fredag 10.juni har Norge strammet inn på asyl- og flyktningpolitikken på flere områder, selv om noen av de mest ytterliggående forslagene ikke fikk flertall.

Mindreårige blir ivaretatt

–Heldigvis har Stortinget avvist at enslige mindreårige asylsøkere først skal kunne få varig opphold etter at de blir 18 år.  Dette har vi i KIA og mange andre pekt på vil svekke integreringen ved at det skapet stor usikkerhet for tryggheten til disse barna, sier Reidar Andestad i KIA. Her har det også blitt brukt uryddig argumentasjon om at mange av disse barna er «ankerbarn» som krever familiegjenforening, mens det i praksis er svært få av disse som ber om det.

Kriseplan mot flyktninger fra naboland

Menneskerettigheter blir utfordret ved at det åpnes for avvisning av asylsøkere på grensen til nordiske land i krisesituasjon.  Det betyr at det da er politiet som da skal håndheve norsk lov.  Dette er brudd på asylretten til individuell behandling, sier Reidar Andestad i KIA.

Flere vil bli tvunget til internflukt

Det ble flertall for forslaget om å senke kravene for når flyktninger kan få avslag på asylsøknaden og henvises til internflukt. Det betyr at flere blir utvist.  I dag er lovkravet at det må være «rimelig» å henvise en asylsøker til internflukt i trygge deler av hjemlandet. Nå oppheves rimelighetsvilkåret. –KIA frykter at dette fører til at flyktninger blir presset til land med urimelig livsforhold og sviktende sikkerhet, sier Reidar Andestad.  NOAS vurderer å bringe spørsmål inn for europeisk menneskerettighets domstol.

 

Familiegjenforening

-Tilknytningskrav for rett til familiegjenforening er innskjerpet. Det blir innført 24-årskrav for familieetablering.  Heldigvis avviste Stortinget krav om hevet botidskrav for permanent opphold fra tre til fem år, og de sa nei til økte inntjeningskrav for å få familiegjenforening, sier Reidar Andestad i KIA.  Alle partiene bortsett fra høyre og FrP sa nei til kravet om tre års arbeid eller utdanning for familiegjenforening. Det ville medført at mange måtte ventet i årevis eller kanskje aldri ville fått mulighet til å gjenforenes med sine nærmeste. Forslaget om økt inntektskrav var satt så høyt at det ofte ikke ville vært nok å jobbe i en fulltidstilling. De som har lavest inntekt har visst ikke behov for å leve sammen med sine nærmeste i følge regjeringen, heldigvis fikk ikke dette gjennomslag!

 

Andre innstramminger

Andre områder hvor det kommer innskjerping på er ved at krav om norskkunnskaper og samfunnskunnskap ved permanent oppholdstillatelse. Krav om selvforsørgelse for å få permanent oppholdstillatelse.  Videre vil det bli økt bruk av fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning for identitetsavklaring og en hever beviskravet ved vurdering av beskyttelsesbehov. Det etableres juridisk hjemmel for å kunne avslå søknad om oppholdstillatelse når det foreligger tungtveiende, innvandringsregulerende hensyn.

Det innføres strengere beviskrav for å bli godkjent som flyktning med rett til opphold. Det kreves «sannsynlighetslikevekt» for at asylsøkerens forklaring anses som bevist, mot «noenlunde sannsynlig» i dag.

 

Her finner du instillingen 339 fra komiteen