Lokale avdelinger i KIA og KIA Lag i menigheter og forsamlinger

Det er om lag 25 lokale avdelinger i KIA, disse er viktige for lokalt kristent integreringsarbeid.

Vi både ønsker og trenger flere kontaktpersoner i områder der vi ikke har lokalavdeling/KIA lag og vi ønsker oppstart av nye lokalavdelinger og KIA lag i menigheter og forsamlinger.  Si fra til regionskontoret om du kan bidra.

 

Dette står i KIAs vedtekter  ( revidert i  2015)

  • 18 Lokalavdelingens oppgaver
  1. a) drive kristent interkulturelt arbeid på det lokale stedet.
  2. b) være en aktiv ressursgruppe for KIAs virksomhet lokalt.
  3. c) bistå regionleder med å utarbeide forslag til årsplan og budsjett for lokalavdelingens arbeid.
  4. d) samarbeide med menighetene og forsamlingene.
  5. e) ellers vises det til “Håndbok for KIAs lokalavdelinger” som er utarbeidet fra landskontoret.

 

En Lokalavdeling i KIA består normalt av personer fra flere menigheter og forsamlinger og enkeltmedlemmer KIA har på stedet.  Ofte er lokalavdelingene med på eller arrangerer åpne kafeer eller treffpunkt som møtested for asylsøkere, flyktninger og lokal befolkningen, turer, språkkurs, leirer.  De samarbeider ofte med kommunen, flyktningkontoret, asylmottak og andre organisasjoner i kommunen. De finansieres vanligvis av av gaver og støtter de får og prosjekter som de er med på. Lokalavdelingen i KIA samarbeider med menigheter og forsamlinger i sitt område.  Lokalavdelingen styres av et lokalt styre eller ressursgruppe.  KIA i regionen trenger hele tiden å ha en hovedkontaktperson.

 

KIA lag i menigheter og forsamlinger

Landsstyret i KIA har i 2016 sagt ja til at det kan opprettes KIA lag i menigheter og forsamlinger.

 

Hva KIA tilbyr et KIA lag

– Å bli en del av et faglig kristent nettverk for integrering og innvandrer/flyktningarbeid.

-Delta på regionale møter og kurs og møte andre som arbeider med det samme.

-Opplæring når det gjelder metoder for godt integreringsarbeid, gode spilleregler for respekt, samarbeid og deling av nyttig kunnskap på området

-Få tilgang til erfaringer som vi har med å drive kafé, språktrening, turet, gudstjenester, kor etc

-Bistand til søknadsarbeid.  Søknader koordineres og avgjøres av regionskontoret, slik at vi ikke får søknader fra flere lokale Kia-avdelinger og Kia-forsamlingslag som konkurrer med hverandre.

-Det kan være lettere å få økonomisk støtte, få med frivillige utenfra til KIA lag i menighet/forsamlingen og kunne nå flere flyktninger og innvandrere, når dere opptrer som KIA-lag. Når flyktningene flytter vil de lettere finne et KIA møtested dit de flytter

Viktig for KIA lag i menighet og forsamling

– Det settes opp en samarbeidsavtale mellom KIA regionskontor og menigheten/forsamlingen som avklarer roller og ansvar og navnet på laget.  KIA får oppdatert kontaktinformasjon på kontaktpersoner.

-KIA forventer at det tas opp to offer i løpet av et år til KIAs arbeid i regionen eller at det betales en avtalt årlig kontingent.  Menigheten drar veksler på at det er et godt regionalt KIA-arbeid.

-KIA ag kan benyttes KIAs logo og informasjonsmateriell i sitt arbeid.

-KIA ag organiserer seg innen menigheten og  har en hovedkontakt bestemt av menigheten.  KIA lagets økonomi er en del av menighetens økonomi og er ikke underlagt økonomirapportering til KIA. Årlig i desember får KIAs regionskontor tilsend en oversikt over antall arrangement, antall frivillige og hvor mange som har deltatt.

-Når KIA-lag søker ekstern støtte avklares dette med regionskontoret som bestemmer om søknaden kan fremmes for å unngå at søknader konkurrerer med andre søknader fra KIA.

 

Finn nærmeste regionskontor her: www.kianorge.no  

Eller få informasjonen fra Kias landskontor  KIA NORGE, Vaisenhusgate 5, 4012 Stavanger, Tel. 48 31 41 00, e-post: post@kianorge.no