LOKALAVDELINGER I KIA

Det er om lag 25 lokale avdelinger i KIA, disse er viktige for lokalt kristent integreringsarbeid.  Vi trenger flere!

En lokalavdeling er en tverrkirkelig gruppe som arbeider for å oppfylle KIAs visjon i sitt område.  Lokalavdelingen tilknyttes normalt ikke en bestemt menighet eller forsamling slik et KIA lag i menighet eller forsamling gjør.

En lokalavdeling i KIA består normalt av personer fra flere menigheter og forsamlinger og enkeltmedlemmer KIA har på stedet.  Det lages en samarbeidsavtale med menighetene/forsamlingen/organisasjonene blant annet om at det forventes et årlig offer til KIAs arbeid og om hvordan en kan samarbeide og utfylle hverandre i kristen integreringsarbeid.

Ofte er lokalavdelingene med på eller arrangerer åpne kafeer eller treffpunkt som møtested for asylsøkere, flyktninger og lokal befolkningen, turer, språkkurs, leirer.  De samarbeider ofte med kommunen, flyktningkontoret, asylmottak og andre organisasjoner i kommunen.

De finansieres vanligvis av gaver og støtte de får, samt prosjekter som de er involvert i. Lokalavdelinger i KIA samarbeider med menigheter og forsamlinger i sitt område.  Lokalavdelingen styres av et lokalt styre eller ressursgruppe. KIA lokalavdeling kan søke om støtte til sitt arbeid fra kommunen, kommunale,- og private foretak og andre mulig kilder.

KIAs lokalavdelinger får tilbud om relevant veiledning og deltar på regionale møter.

Lokalavdelinger i KIA følges opp etter behov av KIAs regionkontor når det gjelder søknadsarbeid, planlegging og større arrangement.

KIAs lokalavdeling har rett til å ha en utsending på KIAs landsmøte annen hvert år. Se vedtektene.

KIA-LAG I MENIGHETER OG FORSAMLINGER

Hva får du som et KIA-lag?

 • Bli en del av et faglig kristent nettverk for integrering og innvandrer/flyktningarbeid.
 • Delta på regionale møter og kurs, og møte andre som arbeider med det samme.
 • Opplæring når det gjelder metoder for godt integreringsarbeid, gode spilleregler for respekt, samarbeid og deling av nyttig kunnskap på området.
 • Erfaringsutveksling med å drive kafé, språktrening, turer, gudstjenester, kor etc.
 • Hjelp til søknadsarbeid.  Søknader koordineres og avgjøres av regionkontoret.
 • Det kan være lettere å få økonomisk støtte og få med frivillige når en opptrer som et KIA-lag.

Viktig for KIA-lag i menighet og forsamling:

 • Det settes opp en samarbeidsavtale mellom KIA regionkontor og menigheten/forsamlingen som avklarer roller og ansvar og navnet på laget.
 • KIA forventer at det tas opp to offer i løpet av et år til KIAs arbeid i regionen, eller at det betales en avtalt årlig kontingent.  Menigheten drar veksler på at det er et godt regionalt KIA-arbeid.
 • KIA-lag kan benytte KIAs logo og informasjonsmateriell i sitt arbeid.
 • KIA-lag organiserer seg innen menigheten og  har en hovedkontakt bestemt av menigheten.  KIA lagets økonomi er en del av menighetens økonomi og er ikke underlagt økonomirapportering til KIA.
 • Når KIA-lag søker ekstern støtte avklares dette med regionkontoret som bestemmer om søknaden kan fremmes for å unngå at søknader konkurrerer med andre søknader fra KIA.

Ta kontakt med ditt KIA regionkontor for mer informasjon.

SØK OM OPPLÆRINGSTILSKUDD FRA K-STUD

Kristelig studieforbund (K-stud) er et offentlig godkjent studieforbund med kristne organisasjoner, menigheter og institusjoner som medlemmer. KIA er også medlem av K-stud, noe som gir mulighet for regionene å søke om tilskudd til organisert opplæring gjennomført i 2019.

Les mer på www.k-stud.no og benytt gjerne den elektroniske søknadsportalen MineKurs til å søke om tilskudd for treningskurs og studiegrupper.