KIA Kompetanse

KIA har fram til i dag drevet et omfattende og ideelt arbeid innenfor opplæring og formidling rettet mot innvandrerkvinner i Oslo. Vi har bidratt til og skapt mange gode møteplasser på tvers av kultur og religionsforskjeller. Vi har opparbeidet oss et stort og bredt nettverk i det flerkulturelle Oslo.

KIA ser at det er et stort behov for norskopplæring og kulturell kompetanse for kvinner som faller utenfor det kommunale opplæringstilbudet for de som har rett på gratis norskopplæring, og har startet opplæringstilbud som kan imøtekomme behovene for denne målgruppa i både Oslo, Kristiansand og Stavanger.

Hva kan du forvente av kurset?

Hovedmålsetting for tiltaket vil være generell kompetanseheving for innvandrerkvinner uavhengig av alder, med mål om sysselsetting på sikt.

Med bakgrunn i de erfaringer KIA har og den brede kompetanse vi har opparbeidet innen flerkulturell kommunikasjon og samhandling, er målsetting for tiltaket å gi et helhetlig opplæringstilbud rettet mot innvandrerkvinner som ikke lenger har rett på gratis norskopplæring i kommunal regi. Målsettingen er å gi kvinnene tilstrekkelig yrkesrettet kompetanse slik at de lettere skal kunne være aktuelle på arbeidsmarkedet og kunne ta aktivt del i og tilpasse seg et liv i Norge.

Hvem er kurset for?

Dette kan være kvinner som har brukt opp sine rettigheter til gratis opplæring men som likevel ønsker å lære mer norsk, eller kvinner som er for gamle til å få tilbud om gratis norskopplæring jamfør Introduksjonsloven. Tiltaket kan også gi tilbud til kvinne fra EU/EØS land eller som er gift med en slik borger. Selv om retten på gratis norskopplæring er til stede for disse kvinne, har alle likevel PLIKT til å gjennomføre norskopplæring tilsvarende A1 nivå for å kunne søke om permanent opphold eller senere Statsborgerskap i Norge.

 Hvorfor gå på kurs?

Erfaring viser at kvinner ofte er «ryggraden» i mange familier med hensyn til det daglige liv. Vi vet at det kvinner erfarer og lærer får ofte store ringvirkninger for hvordan familier forholder seg til og tar del i det norske samfunn. Det kvinnene tar med seg hjem deler de med familien sin og med nettverket sitt. Det å gi kvinner kunnskap og kompetanse er viktig med hensyn til integrering og gi dem mulighet til å bli selvhjulpne i det norske samfunnet. Det å gi kvinner nødvendig kompetanse har også et forebyggende perspektiv det er med hensyn til at det er kvinner som oppdrar barn og i stor grad forvalter hverdagslivet til familien. I dag er det få som kan greie seg i Norge uten tilstrekkelig kompetanse i norsk, forventninger om og uskrevne regler som setter rammer for samhandling i hverdagen. Dette gjelder både i privatsfæren og i det offentlige rom. De som ikke har tilstrekkelig datakompetanse og kunnskaper om hvordan informasjon og formidling forgår kommer til kort.  Norge er blitt et digitalisert samfunn og ikke alle har tilstrekkelige forutsetninger til å henge med på dette området.

Hva lærer jeg?

Generell kompetanseheving med mål om sysselsetting forutsetter at ulike fag og emneområder i opplæringen blir ivaretatt. Målsettingen er å gi kvinnene en mestringskompetanse i tillegg til ren norskopplæring. Fokus for opplæringen i tillegg til norskundervisning vil være å gi deltakerne opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltakelse i

norsk arbeidsliv og krav til sysselsetting.  Det vil også bli gitt opplæring i ferdigheter av mer praktisk karakter som omhandler boferdigheter og forventninger til samarbeid mellom hjem, skole og barnehage og hvordan ta del i sosiale og frivillig aktiviteter som eksiterer i nærområdet.

Tiltak og temaer som omfattes av opplæringen:

 • Praktisk norskopplæring relatert til mestring av egne hverdags- og arbeidsliv.
 • Kulturell kompetanse som hvordan tolke kulturelle koder og væremåter i Norge, likestilling og kvinners rettigheter, forbud mot diskriminering, hatkriminalitet, forbud mot bruk av fysisk og psykisk vold i barneoppdragelsen, barnevernets rolle og om den norske velferdsstaten generelt inkludert plikter og rettigheter samt rollen til frivillige organisasjoner.
 • Personlig økonomi – inntekt, skatt, betale regninger digitalt, opprette konto og søke boliglån (bank og Husbanken)
 • Digitale ferdigheter og hvordan skrive elektroniske søknader samt gjøre bruk av digitale postsystemer.
 • Norsk arbeidsliv – deltakelse i og forventinger til deg som arbeidstaker samt hvilke rettigheter du har som arbeidstaker (forhold til tid og uskrevne regler vil også bli berørt).
 • Språk og arbeidspraksis i KIA og i samarbeid med andre private aktører.
 • Boligkompetanse – forventninger til deg som bor i borettslag relatert til generelle husordensregler, naboskap og lokalmiljø, dugnad, plikt og rettigheter som leietaker og eier samt viktigheten av forsikringer og sikkerhet knyttet til eget boforhold. (boligsosiale ferdigheter).
 • Presentasjon av frivillige organisasjoner og aktivitet.

Oppsummert omfatter tilbudene opplæring knyttet tilfølgende hovedområder:

 • Norsk og datateknisk opplæring
 • Kulturformidling
 • Sysselsetting
 • Boligkompetanse

Vi tilbyr barnehageplass ved kurset vårt i Oslo, og barnepass ved de to andre kursstedene. Du finner mer informasjon om dette tilbudet i menyen “Om KIA Integreringsbarnehage”