SPRÅKOPPLÆRINGSPROGRAMMET, KIA VELFERD 

KIA Velferd er finansiert med bevilgninger over statsbudsjettet og delfinansiering fra de aktuelle kommunene. KIA Velferd består av tre komponenter: KIA Kompetanse, KIA Mestring og KIA Fremtid. 


KIA Kompetanse

KIA Kompetanse er KIA’s språkopplæringsprogram for minoritetskvinner i Oslo, Kristiansand og Stavanger og er organisert under KIA Velferd.


Målsetting

Hovedmålsetting er generell kompetanseheving for innvandrerkvinner med mål om sysselsetting på sikt. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltagerne norskundervisning og opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltagelse i norsk arbeidsliv og kravet om sysselsetting. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

 

Målgruppen

Målgruppen er kvinner med minoritetsbakgrunn som befinner seg i en vanskelig livssituasjon med behov for å lære seg norsk og som ikke har rett til, eller har brukt opp sin rett til gratis norsk opplæring. Språkopplæringen kan gi tilbud til kvinner fra EU/EØS-land, dersom det er ledig kapasitet. 

Søkere prioriteres i hovedsak i følgende rekkefølge:

 1. Kvinner på krisetiltak som omfattes av krisesenterloven 
 2. Tidligere deltakere ved KIA, og av disse primært deltakere siste semester
 3. Kvinner med utgått 3-årsfrist uten å ha deltatt i 550 timer norskundervisning
 4. Kvinner med utgått 5-årsfrist
 5. Arbeidsinnvandrere og tilbakevendte norske statsborgere med behov for barnehageplass


Enslige mødre
med behov for barnehage/barnepass vil ha førsteprioritet innenfor alle ovenfor nevnte kategorier. 


Bakgrunn, omfang og avgrensing av tiltaket 

Det å gi kvinner nødvendig kompetanse har også et forebyggende perspektiv med hensyn til at det er kvinner som oppdrar barn og i stor grad forvalter hverdagslivet til familien. Norge er blitt et digitalisert samfunn og det er en nødvendighet at alle, og spesielt foreldre, har kjennskap til de utfordringer den digitale verdenen bringer med seg. Digital forståelse og kunnskap er derfor en sentral del av norskundervisningen.  

Mange unge norske statsborgere vender tilbake til Norge etter å ha tilbrakt ungdomsårene i foreldrenes hjemland. De kan ikke norsk og har ikke rett på gratis norskopplæring. Flere har tatt høyere utdanning mens de har vært utenfor Norge. KIA skal så langt som mulig gi disse et tilbud. 

Aldersgrensen for rett til gratis norskopplæringer er hevet til 67 år, og mange eldre som ankom før denne regelen tredde i kraft har ikke lært seg norsk. KIA skal så langt som mulig forsøke å gi også de eldre kvinnene et språkopplæringstilbud, men vil forbeholde seg retten til å prioritere kvinner med behov for barnehage/barnepass jamfør målsettingen om sysselsetting på sikt. 


Faginnhold og aktiviteter i tiltaket 

Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven. Det gis tilbud om språkopplæring på nivå A1, A2 og B1 både i Oslo, Stavanger og Kristiansand.  

Fokus for opplæringen i tillegg til norskundervisning vil være å gi deltakerne opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltakelse i norsk arbeidsliv og krav til sysselsetting.  Det vil også bli gitt opplæring i ferdigheter av mer praktisk karakter som omhandler boferdigheter og forventninger til samarbeid mellom hjem, skole og barnehage og hvordan ta del i sosiale og frivillig aktiviteter som eksiterer i nærområdet. 


Tiltak og temaer som omfattes av opplæringen:
 

 • Praktisk norskopplæring relatert til mestring av egne hverdags- og arbeidsliv. 
 • Kulturell kompetanse som hvordan tolke kulturelle koder og væremåter i Norge, likestilling og kvinners rettigheter, forbud mot diskriminering,
  hatkriminalitet, forbud mot bruk av fysisk og psykisk vold i barneoppdragelsen,
  barnevernets rolle og om den norske velferdsstaten generelt, inkludert plikter og rettigheter samt rollen til frivillige organisasjoner.   
 • Personlig økonomi – inntekt, skatt, betale regninger digitalt, opprette konto og søke boliglån.
 • Digitale ferdigheter og hvordan skrive søknader samt gjøre bruk av digitale postsystemer. 
 • Norsk arbeidsliv – deltakelse i og forventinger til deg som arbeidstaker samt hvilke rettigheter du har som arbeidstaker.
 • Boligkompetanse – forventninger til deg som bor i borettslag relatert til generelle husordensregler, naboskap og lokalmiljø, dugnad, plikt og rettigheter som leietaker og eier.
 • Presentasjon av frivillige organisasjoner og aktivitet. 


KIA Mestring  
 

KIA Mestring er tenkt som en arena for mestring og nettverksbygging for minoritetskvinner og barn i Oslo, Kristiansand og Stavanger.  Vi har i en årrekke tilbudt minoritetskvinner trening og veiledning i forhold til helsespørsmål og kosthold gjennom vår mestringsskole. Dette er et svært populært tilbud hvor kvinnene kan delta uavhengig av sosial, økonomisk og språklig ståsted. Sosialisering og aktivisering skaper mer aktive deltakere i arbeidsliv og samfunnet for øvrig, og bidrar utvilsomt til å styrke både integrering og selvfølelse. Aktivitetene blir et fora hvor deltakerne deltar og bidrar med sine erfaringer samtidig som de praktiserer norskkunnskaper sine. 

 

Målsetting 

Målsettingen til KIA Mestring er å bidra til økt kunnskap, helse og trivsel gjennom fokus på trening, helse- og kostholdsveiledning, ulike rådgivningstjenester, opplærings- og kompetansekurs samt forebyggende holdningsskapende arbeid om temaer som omhandler kvinne- og migrasjonshelse for minoritetskvinner og barn i Oslo, Kristiansand og Stavanger.   

KIA Mestring arrangerer derfor ulike aktiviteter og treningstilbud for kvinners som deltar i norskopplæringsprogrammet og andre kvinner som har lyst til å delta på våre aktiviteter. KIA Mestring arrangerer ulike aktiviteter i Oslo, Stavanger og Kristiansand, men felles for alle er fysisk aktivitet, samvær og det å snakke norsk. 


KIA Fremtid
 

KIA Fremtid består av KIA Integreringsbarnehage og KIA Barnepass. 

KIA Fremtid tilbyr barnehageplass i KIA`s integreringsbarnehage i Oslo sentrum mens mor deltar på norskopplæringen. Barnehagen er en offentlig godkjent privat barnehage. Barnehagen prioriterer barn av mødre på KIA sitt norskkurs. Ved ledig kapasitet er barnehagen også åpen  for andre familier som har behov for barnehage, og som ikke deltar i språkopplæringen til KIA. 

KIA barnepass tilbys til mødre som deltar i språkopplæringen til KIA i Kristiansand og Stavanger.  

I KIA Fremtid har vi og fokus på språk. Vi skal møte enkeltindividets behov for omsorg, trygghet og annerkjennelse, samtidig som vi skal fremme demokrati, gjensidig respekt og likestilling. For å oppnå dette, vektlegger vi barns rett til medvirkning i fellesskapet.  

Vi har et mangfold av kulturer og religioner representert i barnegruppen og blant de ansatte, noe som forsterker vårt verdigrunnlag og styrker vårt fokus på mangfold som ressurs. Vi skal synliggjøre, verdsette og fremme mangfoldet i gruppen, og gi barna forståelsen av at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. 

Vi bygger dette arbeidet på barnehageloven, barnekonvensjonen og rammeplanen for barnehager.